hétfő, szeptember 20, 2021

7. évfolyam

2016. május 09

Óravázlat, Chopin életútja

E-mail

Óravázlat
2016. április 21.
Chopin életútja

Tantárgy: ének-zene

Évfolyam: 7.a. osztály

Készítette: Mócsánné Nagy Ágnes

Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza

Témakör: Az óra anyaga:
Régi idők zenéje - romantika

Chopin életútja,

Zenehallgatás: Perc-keringő, g-moll mazurka c. művei

Aranyosom… (lengyel nd.)

Az előző óra: Következő óra:
Verdi: Rabszolgák kórusa Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Az óra típusa: Módszer:
új anyag-közlő ismeretek felidézése, prezentáció, hallás utáni daltanítás (globális)
Taneszközök: Szemléltető eszközök:
tankönyv, füzet

 tábla, interaktív tábla, laptop, https://prezi.com/zv97rus23bzt/chopin/

 internetkapcsolat, hangszer, rajzeszközök

Értékelés Inklúzió eszközei:
szöveges értékelés, az órai munka folyamatos értékelése zsetonokkal, önértékelés az önszabályozás támogatásához, a csoport közös munkájának értékelése az együttműködés érdekében mutáló hangú fiúk bátorítása, fluencia támogatása a csoportos feladatnál, BTMN tanulók támogatása a feladat megértésének, az ismeretek rögzítésének, a kezdeményezőkészségnek folyamatos, személyre szabott ellenőrzésével

 

 

Célok:
a meglévő ismeretek elmélyítése gondolkodási képesség fejlesztése problémamegoldó képesség társas-szociális  készségek zenei reprodukció fejlesztése

szóbeli kifejezőképesség fejlesztése;

korstílus jellemzői

absztrakciós képesség fejlesztése;

társművészetek eszközrendszerében gondolkodás

Információ keresése –összekapcsolása

flexibilitás fejlesztése

együttműködés

különbözőség elfogadása

csapatszellem

hatékony együttműködés

kezdeményezőkészség

szokatlan metrumú zenei szemelvény előkészítést követő reprodukálása

Idő

(perc)

Tevékenység, tanegység Módszer, tartalom Kapcsolódási pontok Megjegyzés, szemléltetés Reflexiók, tapasztalatok
1 perc óraszervezés        
3 perc

motiváció

koncentráció

           Labdás (beéneklés imitációval; lazítás és koncentráció)         

           Pillér - játék (együttműködés, koncentráció)

együttműködés

  várható: az éppen aktuális ambitus meghatározása, legkedvezőbb kezdőhang megállapítása
5 perc alkalmazó rögzítés

Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa - részlet (kezdőhang: E1)

-          alkalmazó rögzítés

előző órán tanult dal felidézése

szöveg memorizálása

bemutatás egyénileg (önként)

 

intonáció javítása;

szöveg rögzítése; figyelmeztetés a helyes artikulációra

4+4 perc információ begyűjtése, összegzése

Üzenet

Mi az üzenete számotokra ennek a romantikus műalkotásnak?

Alakítsunk csoportokat! (számozásos módszerrel 6 csoport)

Fogalmazzátok meg az operarészlet üzenetét!

  • készíthettek logót
  • szoborcsoportot /szobrot a dráma eszközeivel
  • írhattok rövid sms-t

A bemutatásig 3 perc áll rendelkezésetekre!

Bemutatók

-          a csoportok a bemutató befejeztével kapnak egy-egy betűkártyát, amelyen CHOPIN nevének betűi vannak

-          bemutatók értékelése (tapssal, szöveges értékelés)

elvonatkoztatás, társművészet eszközrendszerének mozgósítása (rajz, dráma)

a zenei szemelvény hanglemezről

várható: a csoportalakítás + időt vesz igénybe, csoportok munkájának támogatása

1 perc célkitűzés

              

A mai órán egy híres romantikus zeneszerző, Chopin műveit hallgatjuk. A tiszteletére most ismerkedjünk meg egy lengyel népdallal!

már említettük Chopin nevét a bevezető órán betűkártyák a táblára, füzetbe írjuk a zeneszerző nevét  
10 perc daltanulás

 

Aranyosom… (hallás utáni daltanulás globális módszerrel)

-          bemutató éneklés (kh.G1)

-          metrum megfigyeltetése

-          Honnan ismerős ez a lüktetés?

-          keringő lépés felidézése

-          mazurka fogalmának tudatosítása - tánc

-          szövegértelmezés (metafora:fehér, repülés)

-          dallami analógiák az énekben

visszacsatolás: ¾-es lüktetés –

keringő (farsangi bemutató)

többszöri bemutatás

majd dúdolnak a gyerekek, szöveges éneklés tanári segítséggel,

az osztály éneke (1 vsz.)

várható: bátorításra szorulnak a tánclépések megtanulásánál;

intonáció, hibajavítás: 3. sor

10+3 perc ismeretszerzés

Tanári prezentáció:

Chopin élete és művei

 

A prezentáció után le kell jegyeznetek néhány kulcsszót a füzetetekbe a hallottak alapján.

-          kulcsszavak rögzítése a füzetbe a prezentáció után (páros munka)

-          segítség: szaladgálós gyűjtögetős (csodagyerek, lengyel, Párizsban élt, hazaszeretet, nemzeti jelleg, virtuóz, zeneszerző, zongoraművész)

csodagyerek (mint Mozart)

nemzeti kultúra

képzelet, érzelmek, rögtönzés

https://prezi.com/zv97rus23bzt/chopin/

öntapadós jegyzetlapokon a kulcsszavak a teremben

BTMN tanulók segítése: feladatmegértés ellenőrzése, felidézés támogatása

3 perc zenehallgatás Chopin: A-dúr keringő (egy mai zongoravirtuóz, Boros Misi előadásában)

Chopin is csodagyerek volt

a link bejátszása internetről

zenei megfigyelés, tempo, hangulat

5 perc óra végi összegzés, értékelés

Önértékelés (tízes skálán)

-          Hogyan érezted magad?

-          Mennyire sajátítottad el a dalt,

-          jegyezted meg a Chopinről tanultakat?

-          (szünetben a zsetonok, esetleges osztályzatok beírása)

Tanári értékelés (ajánlás: prezentáció internetes elérhetősége)

 

jatszaniis.hu

 

Mócsánné Nagy Ágnes

Ezt a lapot a tudásmegosztás érdekében hoztam létre. Ajánlom diákjaimnak, kollégáknak, bárkinek, akinek segít a tanulásban vagy a játékban.

» magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár – Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza
» drámapedagógus
» általános iskolai tanár (MA)
» osztályfőnök
» gyermekszínjátszás – Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza
» tehetséggondozás
» rendszerszemléletű személyiségfejlesztés
» gyermekkórus
» drámapedagógiai eljárások alkalmazása a köznevelésben
» improvizációs versenyek játékmestere
» innováció
» tudásmegosztás

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.